List of all possible VCV letter combinations

This 3 letter VCV list does not classify Y as a vowel even though it's sometimes true. It contains all 525 possible VCV combinations.

aba
abe
abi
abo
abu
aca
ace
aci
aco
acu
ada
ade
adi
ado
adu
afa
afe
afi
afo
afu
aga
age
agi
ago
agu
aha
ahe
ahi
aho
ahu
aja
aje
aji
ajo
aju
aka
ake
aki
ako
aku
ala
ale
ali
alo
alu
ama
ame
ami
amo
amu
ana
ane
ani
ano
anu
apa
ape
api
apo
apu
aqa
aqe
aqi
aqo
aqu
ara
are
ari
aro
aru
asa
ase
asi
aso
asu
ata
ate
ati
ato
atu
ava
ave
avi
avo
avu
awa
awe
awi
awo
awu
axa
axe
axi
axo
axu
aya
aye
ayi
ayo
ayu
aza
aze
azi
azo
azu
eba
ebe
ebi
ebo
ebu
eca
ece
eci
eco
ecu
eda
ede
edi
edo
edu
efa
efe
efi
efo
efu
ega
ege
egi
ego
egu
eha
ehe
ehi
eho
ehu
eja
eje
eji
ejo
eju
eka
eke
eki
eko
eku
ela
ele
eli
elo
elu
ema
eme
emi
emo
emu
ena
ene
eni
eno
enu
epa
epe
epi
epo
epu
eqa
eqe
eqi
eqo
equ
era
ere
eri
ero
eru
esa
ese
esi
eso
esu
eta
ete
eti
eto
etu
eva
eve
evi
evo
evu
ewa
ewe
ewi
ewo
ewu
exa
exe
exi
exo
exu
eya
eye
eyi
eyo
eyu
eza
eze
ezi
ezo
ezu
iba
ibe
ibi
ibo
ibu
ica
ice
ici
ico
icu
ida
ide
idi
ido
idu
ifa
ife
ifi
ifo
ifu
iga
ige
igi
igo
igu
iha
ihe
ihi
iho
ihu
ija
ije
iji
ijo
iju
ika
ike
iki
iko
iku
ila
ile
ili
ilo
ilu
ima
ime
imi
imo
imu
ina
ine
ini
ino
inu
ipa
ipe
ipi
ipo
ipu
iqa
iqe
iqi
iqo
iqu
ira
ire
iri
iro
iru
isa
ise
isi
iso
isu
ita
ite
iti
ito
itu
iva
ive
ivi
ivo
ivu
iwa
iwe
iwi
iwo
iwu
ixa
ixe
ixi
ixo
ixu
iya
iye
iyi
iyo
iyu
iza
ize
izi
izo
izu
oba
obe
obi
obo
obu
oca
oce
oci
oco
ocu
oda
ode
odi
odo
odu
ofa
ofe
ofi
ofo
ofu
oga
oge
ogi
ogo
ogu
oha
ohe
ohi
oho
ohu
oja
oje
oji
ojo
oju
oka
oke
oki
oko
oku
ola
ole
oli
olo
olu
oma
ome
omi
omo
omu
ona
one
oni
ono
onu
opa
ope
opi
opo
opu
oqa
oqe
oqi
oqo
oqu
ora
ore
ori
oro
oru
osa
ose
osi
oso
osu
ota
ote
oti
oto
otu
ova
ove
ovi
ovo
ovu
owa
owe
owi
owo
owu
oxa
oxe
oxi
oxo
oxu
oya
oye
oyi
oyo
oyu
oza
oze
ozi
ozo
ozu
uba
ube
ubi
ubo
ubu
uca
uce
uci
uco
ucu
uda
ude
udi
udo
udu
ufa
ufe
ufi
ufo
ufu
uga
uge
ugi
ugo
ugu
uha
uhe
uhi
uho
uhu
uja
uje
uji
ujo
uju
uka
uke
uki
uko
uku
ula
ule
uli
ulo
ulu
uma
ume
umi
umo
umu
una
une
uni
uno
unu
upa
upe
upi
upo
upu
uqa
uqe
uqi
uqo
uqu
ura
ure
uri
uro
uru
usa
use
usi
uso
usu
uta
ute
uti
uto
utu
uva
uve
uvi
uvo
uvu
uwa
uwe
uwi
uwo
uwu
uxa
uxe
uxi
uxo
uxu
uya
uye
uyi
uyo
uyu
uza
uze
uzi
uzo
uzu